INFORMACJA

dotycząca szkód w uprawach rolnych spowodowanych suszą  w 2019 roku

W związku ze stwierdzeniem przez Instytut Uprawy, Nawożenia i Gleboznawstwa- Państwowy Instytut Badawczy wystąpienia w „siódmym okresie raportowania” (okres 07)   tj. od 21 maja do 20 lipca 2019 roku , suszy rolniczej na terenie Gminy Rościszewo, Wójt Gminy Rościszewo informuje  o możliwości składania przez rolników i producentów rolnych wniosków o szacowanie szkód .


Zgodnie z informacją z Krajowego Systemu Monitoringu Suszy dla terenu Gminy Rościszewo zagrożenie suszą występuje na glebach:

  • kategorii I (grunty klas V i VI)  w zakresie   upraw zbóż jarych, kukurydzy na ziarno, kukurydzy na kiszonkę, krzewów owocowych oraz roślin strączkowych


Wzór wniosku o szacowanie szkód jest dostępny w Urzędzie Gminy Rościszewo, ul. Armii Krajowej 1, 09-204 Rościszewo pok. 5 – sala informacyjna (parter) oraz na stronie internetowej Urzędu Gminy w Rościszewie pod adresem:  www.rosciszewo.pl . , oraz Biuletynu Informacji Publicznej pod adresem:  www.rosciszewo.bip.org.pl


Do wniosku należy dołączyć:

  • Wykaz działek deklarowanych do płatności bezpośrednich na bieżący rok
  • Kopia zgłoszenia do Systemu Identyfikacji i Rejestracji Zwierząt (IRZ) lub kserokopię księgi stada bądź paszportu


Wypełnione wnioski  wraz z wymaganymi załącznikami należy składać w pokoju nr 6 (parter) Urzędu Gminy w Rościszewie w godzinach pracy Urzędu do dnia  5 sierpnia 2019 roku .


Na podstawie złożonych wniosków Komisja dokona szacowania zakresu i wysokości szkód powstałych w gospodarstwach rolnych, przeprowadzi lustrację upraw w poszczególnych gospodarstwach, w celu stwierdzenia faktycznego zakresu szkód.


W celu ustalenia średniego % obniżenia rocznej produkcji w gospodarstwie  zgłaszający będzie musiał podać we wniosku uprawy, w których wystąpiły szkody oraz wszystkie pozostałe inne uprawy- w oparciu o powierzchnię i strukturę upraw wykazaną przez rolnika we wniosku o dopłaty obszarowe na rok 2019.  R olnicy zgłaszający straty, we wnioskach powinni podać wszystkie uprawy oraz zwierzęta hodowane w gospodarstwie w 2019 r. Dane muszą być zgodne z danymi posiadanymi przez ARiMR.


Informuję, iż szacowaniu podlegają wyłącznie uprawy, z których plony nie zostały zebrane.


Prosimy o rzetelne wypełnianie wniosków. W przypadku niekompletnych bądź nieprawidłowo wypełnionych wniosków, mogą Państwo zostać wezwani do ich uzupełnienia lub może nastąpić odmowa procesowania wniosku.


         Wójt

/-/ Jan Sugajski


Do pobrania:

  1. Wniosek o oszacowanie szkód

         


Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Marek Sych
  • Data udostępnienia w BIP: 2019-07-25 12:07:40
  • Informacja zaktualizowana przez: Marek Sych
  • Data ostatniej aktualizacji: 2019-07-25 12:08:04
  • Liczba odsłon: 268
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 936782]

przewiń do góry